Σαββάκης

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Σπυρόπουλου Γεωργίου με θέμα:
- Τοποθέτηση κρουνού πληρώσεως νερού στην Πυροσβεστική υπηρεσία Χερσονήσου.

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση πέμπτης (5ης) Τροποποίησης Σχεδίου Δράσης ΠΚ/ΠΕ έτους 2018, σύμφωνα με το αρ. 206182/5-9-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
- (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

1.2 Τροποποίηση της αριθμ. 7/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό 1/25-01-2018) ως προς τις προτεινόμενες κοινωνικές δράσεις της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για το έτος 2018, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 190255/17-08-2018 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου.
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κα Πετράκη Πελαγία).

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 204215/04-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ» και έγκριση υποβολής πρότασης στην με αριθ. πρωτ. 2948/26-7-2018 (ΑΔΑ: Ψ96Ξ7ΛΚ-ΟΨΤ) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», Άξονα Προτεραιότητας: 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» με τίτλο «Δράση 9.a.8: Κοινωνικές Υποδομές στην Περιφέρεια Κρήτης» (Κωδ. Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-32 Α/Α ΟΠΣ: 2528), όπως αυτή ισχύει σήμερα ή σε οποιαδήποτε μελλοντική σχετική πρόσκληση, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 203592/3-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος).

3.2 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη δημιουργία δικτύου για τη διαχείριση του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη (άρθρ. 101, ν. 3852.)
- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης)

4. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
- (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος )