Σαββάκης

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Δευτέρα 8 Οκτωβρίου


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβουλίου, τη Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη
Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ.
Γα) Σπυρόπουλου Γεωργίου με θέμα: «Τοποθέτηση κρουνού πληρώσεως νερού στην Πυροσβεστική υπηρεσία Χερσονήσου».
Γβ) Ορφανού Στέλιου με θέμα: «Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης».

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Έκφραση άποψης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτιοδυτικά Κρήτης και δυτικά Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 10984/23-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΝ.
- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας ΠΚ κ. Νίκος Καλογερής).

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2.1 Έγκριση έκτης (6ης) Τροποποίησης Σχεδίου Δράσης ΠΚ/ΠΕ έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
- (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

3. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 1/25-01-2018, 2/27-02-2018, 3/27-02-2018, 4/20-03-2018, 5/08-05-2018 και 6/24-05-2018 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
- (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).