Σαββάκης

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για έργα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER


Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για έργα δημοσίου χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER που υλοποιεί η ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.


Συνολικά υποβλήθηκαν 69 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 14.500.000€, ποσό που είναι πέντε φορές παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε (2.871.000€). Η πρόσκληση αφορούσε παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα όπως αναπλάσεις χωριών, έργα που ενισχύουν τον τουρισμό, την προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, έργα πολιτισμού και κοινωνικών υποδομών κλπ..

Από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν το 62,66% αφορά έργα δήμων και το 37,34% έργα συλλογικών φορέων, με αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης 9.099.254,67€ και 5.421.218,92€ αντίστοιχα.
Το 51% περίπου του προϋπολογισμού των προτάσεων αφορά σε έργα στον τομέα του πολιτισμού, ποσό που είναι 11,5 φορές παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε. Το 11% αφορά σε κοινωνικές υποδομές ποσού περίπου 1.550.000€, το 37,5% αφορά έργα ανάπλασης οικισμών, περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές, έργα τουρισμού κλπ και το 0,5% αφορά σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Αναπτυξιακής Ηρακλείου η αξιολόγηση των προτάσεων θα ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου.

Εκτιμάται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ανταποκριθεί στο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον των φορέων του νομού και θα συνδράμει στην ένταξη έργων με προϋπολογισμό πολύ μεγαλύτερο απ΄ αυτόν που έχει προκηρυχθεί.
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ευχαριστεί όλους τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ένταξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού έργων.

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου

Πίνακας προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά δράση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΕΤΡΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ
Δημόσια Δαπάνη Πρόσκλησης
Αριθμός Προτάσεων
Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη
Ποσοστό (%) κάλυψης της προκηρυσσόμενης Δ.Δ.
19.2.4.2_1 / M2998975 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λ.π.)
1.000.000
6
1.548.409,51
154,84%
19.2.4.3_1 / M2998975  (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λ.π.)
1.000.000
19
5.440.430,00
544,04%
19.2.4.4_1 / M2998975 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
180.000
9
345.024,08
191,68%
19.2.4.5_1 / M2998975 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση αι αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων ……………………………………….. 
620.000
34
7.126.693,94
1.149,47%
19.2.6.1_1 / M2998975 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα
71.000
1
59.556,46
83,88%
ΣΥΝΟΛΟ
2.871.000
69
14.520.113,99
505,75%