Πύλη Βιτούρι

Πύλη Βιτούρι
Παραδοσιακές γεύσεις της Κρητικής διατροφής σ' έναν ιδιαίτερο, ιστορικό χώρο με παραδοσιακή κρητική φιλοξενία και συνοδευτική ζωντανή μουσική. Χίλια Καλωσορίσατε!

Οι δρόμοι που προτείνονται για τη λαϊκή του Μασταμπά


Η Αντωνίου Καστρινάκη από την οδό Βασιλείου Σμπώκου έως τη συμβολή της με την οδό Παρασκευοπούλου, η οδός Πατελάρου από την οδό Βασιλείου Σμπώκου έως το τέλος της οδού Πατελάρου και η οδός Πατριάρχου Φωτίου από τη Λεωφόρο Ιωνίας έως την οδό Ραυτοπούλου», είναι οι δρόμοι που προτείνονται για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης που διεξάγεται στην περιοχή «Μασταμπάς».
Όπως αναφέρει η σχετική, νέα απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρακλείου με αρ. 34 και αρ. πρακτικού 7:

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Αντιδήμαρχο Ινιωτάκη Πέτρο ως Πρόεδρο, Τσαπάκη Ιωάννη, Ξυλούρη Ιωάννη, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Πλερωνάκη Μυρωνία, , Παττακό Μαρίνο, Μανδαλάκη Γεώργιο, Garancini Gian Andrea Paolo και το αναπληρωματικό μέλος Κασαπάκης Μιχαήλ.
Απόντων των κ.κ. Σισαμάκη Ευάγγελου, Κοκοσάλη Σαλούστρου Μαρία και Ψαρρά Ιωάννη, τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.

Συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 29/06/2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00

Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται σε χρονικές προθεσμίες
Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.54308/29-06-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρών είναι και ο γραμματέας της επιτροπής υπάλληλος του Δήμου Ψυκάκος Βαγγέλης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.

Θέμα 1o: Ακύρωση της αρ. 32/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Λήψη νέας απόφασης για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης που διεξάγεται στην περιοχή «Μασταμπάς»

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τη με αριθμ.πρωτ. 54019/29-06-2018 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τρίτη στη Δημοτική Ενότητα της που έχει ως εξής:

« Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
2.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης”.
3. Τις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 76 του Ν.3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης”.
4. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄)
5. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄)
6. Την αρ.πρωτ.96879/29.8.2016 απόφαση Δημάρχου Ηρακλείου ¨Περί ορισμού Αντιδημάρχων και παροχή εξουσιοδότησης προς αυτούς΄΄
7. Την υπ. αρ 370/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου περί εξουσιοδότησης του Πολιτικού Προϊσταμένου του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων για την εν γένει αδειοδότηση του υπαιθρίου εμπορίου

Στη με αρ.πρωτ.49952/14.06.2018 εισήγηση της Υπηρεσίας μας που αφορούσε την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης που διεξάγεται στην περιοχή «Μασταμπάς», εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στην περιγραφή των οδών που προτείνονται η «Αντωνίου Καστρινάκη από τη συμβολή της με την οδό Βασιλείου Σμπώκου έως τη συμβολή της με την οδό Παρασκευοπούλου»
Η ανωτέρω εισήγηση, εισήχθη προς συζήτηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/06/2018 και λήφθηκε η αρ. 32/2018 απόφαση, προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση για 20 ημέρες, ώστε να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καλείται να ανακαλέσει την ως άνω απόφασή της και να αποφασίσει εκ νέου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης στη περιοχή «Μασταμπάς», από την οδό Ραυτοπούλου στις οδούς:

· Αντωνίου Καστρινάκη από την οδό Βασιλείου Σμπώκου έως τη συμβολή της με την οδό Παρασκευοπούλου
· Πατελάρου από την οδό Βασιλείου Σμπώκου έως το τέλος της οδού Πατελάρου
· Πατριάρχου Φωτίου από τη Λεωφόρο Ιωνίας έως την οδό Ραυτοπούλου»

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 το θέμα που συζητείται σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση για 20 ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στα μέλη της Επιτροπής ότι το θέμα εισάγεται για συζήτηση ως κατεπείγον σε έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα συμφωνούν με τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος.
Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής κατά την οποία o κ. Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για 20 ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη της :
Την με αριθμ. Πρωτ. 54019/29-06-2018 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Την 32/2018 προηγούμενη απόφασή της
Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης
Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι O M O Φ Ω Ν Α

Α. Ανακαλεί την 32/2018 απόφασή της, για τον λόγο που αναφέρεται στην εισήγηση της υπηρεσίας η οποία συμπεριλαμβάνεται αυτούσια στο ιστορικό της παρούσης.

Β. Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για είκοσι (20) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με θέμα την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης που διεξάγεται στην περιοχή «Μασταμπάς», από την οδό Ραυτοπούλου στις οδούς:

• Αντωνίου Καστρινάκη από την οδό Βασιλείου Σμπώκου έως τη συμβολή της με την οδό Παρασκευοπούλου

• Πατελάρου από την οδό Βασιλείου Σμπώκου έως το τέλος της οδού Πατελάρου

• Πατριάρχου Φωτίου από τη Λεωφόρο Ιωνίας έως την οδό Ραυτοπούλου»

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.